Privacy Statement Apotheek

Privacy Statement Apotheek

 

Algemeen – privacy statement

De verantwoordelijke voor deze website is uw Apotheek. Uw Apotheek behandelt de persoonsgegevens van klanten en bezoekers  met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst en NEN 7510 (een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor Informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland). In dit privacy statement informeren wij u over het doel waarvoor uw Apotheek (persoons)gegevens van u verzamelt en gebruikt. Uw Apotheek staat onder toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie is de overkoepelende beroeps- en brancheorganisatie van apothekers.

1. Verwerking van Persoonsgegevens

Indien u online gebruik maakt van de producten en diensten van uw Apotheek, dan worden uw gegevens vastgelegd. Het kan daarbij ook gaan om bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid, waarmee extra zorgvuldig dient te worden omgegaan. Uw gegevens worden gebruikt door uw Apotheek voor het leveren van producten of het (laten) uitvoeren van de afgesproken dienst(en).

Daarnaast kan uw Apotheek de gegevens - indien u daarvoor toestemming geeft - gebruiken voor het doen van aanbevelingen voor producten en diensten van onze zakenpartner Leef.nl B.V. Via onze website wordt u voor de aankoop van producten doorgelinkt naar de website van Leef.nl B.V. Lees meer over Leef.nl B.V. op www.leef.nl en de Privacy Statement van Leef.nl

Wanneer u op onze website kiest voor de herhaalmedicatiemodule of het al dan niet ontvangen van aanbevelingen van uw Apotheek, worden de (bijzondere) persoonsgegevens uit het patiëntendossier en de gegevens die u bij registratie en later in uw profiel heeft opgegeven (onder meer testuitslagen) gebruikt om de dienstverlening uit te voeren.

NControl B.V. treedt op als bewerker die uw gegevens uitsluitend ten behoeve van uw Apotheek verwerkt, voor zover nodig om de genoemde aanbevelingen, Digitale receptenlijn, MedicijnKluis App en herhaalmedicatiemodule te kunnen aanbieden.

Indien u toestemming heeft gegeven voor de bewerking van uw (bijzondere) persoonsgegevens, is het op elk moment mogelijk om uw toestemming op een later moment weer in te trekken. Dit kunt u doen door contact op te nemen met de informatiedesk van NControl B.V., door het sturen van een brief ter attentie van NControl B.V. postbus 1707, 3800 BS Amersfoort, of door het sturen van een e-mail naar info@ncontrol.nl met het verzoek om uw registratiegegevens te wissen.

Bij registratie worden uw registratiegegevens zoals naam, adres, woonplaats, postcode, (mobiele) telefoon, e-mail, geslacht, geboortedatum vastgelegd ten behoeve van uw Apotheek. Deze gegevens worden alleen gedeeld met onze zakenpartner Leef.nl B.V., indien u er voor kiest om bij Leef.nl in te loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord van uw Apotheek. Na registratie dient u uw account offline bij uw apotheek te laten verifiëren alvorens u gebruik kunt maken van onze dienstverlening.

Al uw bijzondere persoonsgegevens zijn alleen beschikbaar voor uw Apotheek en worden niet aan derden verstrekt tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent. Uw (bijzondere) persoonsgegevens zijn noodzakelijkerwijs beschikbaar voor de Apotheek bij wie de bestelling wordt geplaatst alsmede uw huisarts. Uw Apotheek kan uw bijzondere persoonsgegevens koppelen en controleren met de beschikbare persoonsgegevens in het patiëntendossier bij uw Apotheek. Indien u niet (langer) instemt met de bewerking van uw persoonsgegevens, betekent dit automatisch dat u geen gebruik kunt maken van onze dienstverlening.

2. Beveiliging

Uw Apotheek legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, een en ander rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging.

3. Verzamelde gegevens

Indien u via deze website geneesmiddelen of andere (apothekers)producten wilt bestellen, kan uw Apotheek diverse gegevens registreren. Wij onderscheiden de volgende gegevens:

a)      Registratiegegevens

(registratie is uitsluitend mogelijk vanaf de leeftijd van 16 jaar; onder de 16 jaar kan alleen door de wettelijk vertegenwoordiger een account worden aangemaakt)

Naam, adres, woonplaats, postcode, e-mail, telefoon, mobiel telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, huisarts, Apotheek, contactvoorkeuren.

b)     Gegevens behorende tot het patiëntendossier

 

c)      Overige persoonsgegevens, inclusief bijzondere persoonsgegevens

Zoals: resultaten uit testen van deze website, werk/functie, huidtype, gezinshuishouden, sport etc.

4. Doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken

De registratiegegevens en (bijzondere) persoonsgegevens zijn nodig voor het (op niveau blijven) verlenen van de aangeboden diensten en de administratieve afhandeling daarvan, zoals, maar niet beperkt tot:

a)      Aanbevelingen: het met uw toestemming doen van algemene en gepersonaliseerde aanbevelingen met betrekking tot uw gezondheid en welzijn voor de koop van producten en diensten door analyse van het door u bij uw Apotheek geregistreerd profiel, het patiëntendossier en de resultaten van testen die u op de website kunt doen en de overige geregistreerde gegevens.

b)     Digitale receptenlijn: het aannemen, verwerken en (laten) bezorgen van uw (herhaal)recepten via de digitale receptenlijn en de uitwisseling van gegevens met en aanvulling van uw patiëntendossier.

c)      MedicijnKluis App: het aannemen, verwerken en (laten) bezorgen van uw (herhaal)recepten via de MedicijnKluis App en de uitwisseling van gegevens met en aanvulling van uw patiëntendossier.

d)     Patiëntendossier: verbeteren en aanvullen van het patiëntendossier van uw  Apotheek.

e)     Belangrijke mededelingen: om u op de hoogte te houden van belangrijke mededelingen (wijzigingen algemene voorwaarden, dit privacy statement en ander beleid) en het doen van aankondigingen met betrekking tot onze software-updates.

f)       Nieuwsbrieven: in het kader van informatieverschaffing en/of direct marketing, en het aankondigen van evenementen.

g)      Interne controle en onderzoek (audits): voor het (laten) uitvoeren van interne privacy/beveiligingsaudits.

h)     Statistiek

i)       Wettelijke plicht: de verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Indien u geen prijs stelt op onze aanbevelingen of nieuwsbrieven kunt u dat aangeven nadat u bent ingelogd. Aangezien de ‘belangrijke mededelingen’ voor ons van groot belang is voor uw interactie met ons, kunt u er niet voor kiezen om deze berichten niet te ontvangen.

Uw Apotheek houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige relevante wetgeving voor Uw Apotheek verplicht stelt.

Wij werken voor onze dienstverlening onder andere nauw samen met de volgende zakenpartners:

a)      NControl B.V. als bewerker van uw online geregistreerde gegevens die uw gegevens namens en in opdracht van uw Apotheek verwerkt.

B)     Leef.nl B.V. is de aanbieder van de website www.Leef.nl. welk fungeert als het verkoopkanaal van Leef.nl-producten.

5. Kinderen

Ook wij vinden dat online de privacy van kinderen moet worden beschermd. Onder ‘kinderen’ verstaan wij minderjarigen jonger dan 16 jaar. Wij verzamelen of gebruiken niet bewust persoonsgegevens van kinderen. Wij staan kinderen onder 16 jaar wel toe zich door een wettelijk vertegenwoordiger te laten registreren en door tussenkomst van deze vertegenwoordiger onze online diensten te gebruiken.

6. Doorverkoop

Uw Apotheek zal uw persoonsgegevens, welke zijn vastgelegd ten behoeve van Uw Apotheek, nimmer verkopen aan derden. Eventuele derden welke door Apotheek worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van de opdracht zijn gehouden aan geheimhouding en verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

7. Inzage en correctie

U heeft altijd de mogelijkheid om uw geregistreerd profiel met de daarin opgenomen (bijzondere) persoonsgegevens in te zien. Indien er sprake is van onjuistheden, dan kunt u deze corrigeren en/of aanvullen. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de informatiedesk van NControl B.V. op 0800-555 43 21 (gratis), een brief sturen naar Leef.nl B.V. postbus 1707, 3800 BS Amersfoort, of een e-mail sturen naar info@ncontrol.nl.

8. Cookies

1. Op deze website maken wij gebruik van ‘cookies’ om meer inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Zo kunnen wij het aanbod en de navigatie van deze website verder verbeteren.

2. Een cookie is een zeer klein tekstbestand dat door het bezoek aan een website automatisch op uw computer wordt geplaatst. In het tekstbestand wordt informatie opgeslagen over uw gebruik van onze website.

3. Door cookies te gebruiken, kan deze website tijdelijk informatie over bezoeken en bezoekers opslaan. Ook andere websites kunnen via dezelfde cookies uw apparaat herkennen. Per bezoek kunnen diverse soorten cookies worden gebruikt.

4. Via cookies kan het bezoek aan een website persoonlijker worden gemaakt, door bijvoorbeeld:

  • Relevante navigatie-instellingen te tonen.
  • Voorkeuren van bezoekers te onthouden.
  • De algemene gebruikersbeleving te verbeteren.
  • Het aantal weergegeven advertenties te beperken.

5. Uw Apotheek gebruikt diverse soorten cookies:

Strikt noodzakelijke cookies:

Cookies die gebruikers in staat stellen deze website te bekijken, de functies op deze website te gebruiken en toegang tot beveiligde gedeelten te krijgen. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, zal niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Als het gebruik van dit type cookie niet wordt toegestaan, kunnen meerdere gedeelten van deze website niet worden gebruikt.

 

Prestatiebevorderende cookies:

 

Cookies waarmee NControl B.V. deze website kan verbeteren. Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers deze website gebruiken, zoals informatie over de meest bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen. Een voorbeeld van dit type zijn WebAnalytics-cookies. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, zal niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt en wordt niet in herkenbare vorm aan derde partijen doorgegeven, anders dan de aanbieder van de betreffende software.

 

Functionaliteitscookies:

Cookies waarmee NControl B.V. de keuzes en voorkeuren van bezoekers kan onthouden. Aan de hand van deze informatie kan NControl B.V. meer relevante informatie aan individuele bezoekers tonen. Weigering van het gebruik van dit type cookie heeft de volgende gevolgen:

  • het gebruik van diverse gedeelten van deze website wordt onmogelijk.
  • Leef.nl B.V. kan minder ondersteuning aan gebruikers bieden. Leef.nl B.V. kan zo bijvoorbeeld niet uw voorkeuren onthouden om een specifieke functie op deze website al dan niet te gebruiken of weer te geven.

 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van Googles Analytics-dienst. Wij gebruiken Analytics voor de benodigde statistieken over het gebruik van de website. Op http://www.google.nl/privacy_ads.html kun je je afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen. Via deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van Googles Analytics-dienst. NControl B.V. gebruikt Analytics voor de benodigde statistieken over het gebruik van deze website.

Google kan de informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie die Google wel verzamelt wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

9. Bewaartermijn gegevens

Een deel van de verzamelde gegevens wordt bewaard voor de duur van de overeenkomst (zie de Algemene Voorwaarden). De minimale bewaartermijn voor recepten en andere patiëntgegevens die in het patiëntendossier van uw Apotheek zijn opgeslagen is 15 jaar overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Na beëindiging van de overeenkomst kunnen de verzamelde gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard, in welk geval uw Apotheek ernaar streeft deze te bewaren in een vorm die het niet langer mogelijk maakt u te identificeren.

10. Wijzigingen in dit privacy statement 

Uw Apotheek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy statement. Wij adviseren u dit privacy statement geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Uiteraard melden wij wijzigingen in dit privacy statement ook in onze nieuwsberichten op de site.

11. Melding College bescherming persoonsgegevens

Voor zover nodig is er van de verwerking van de gegevens melding gedaan bij het College bescherming persoonsgegevens.

12. Vragen

Indien u vragen heeft over dit privacy statement of ons privacybeleid, kunt u bellen met 0800-555 43 21 (gratis) of een brief schrijven naar NControl B.V., postbus 1707, 3800 BS Amersfoort of een e-mail sturen naar info@ncontrol.nl.